مقالات

سوابق فعالیت با ارگانهای دولتی و بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی

1.    سابقه همکاری با سازمان بهزیستی در امور کمسیونهای بهزیستی معافیت روانپزشکی
2.    سابقه همکاری با سازمان پزشک قانونی  ( 1394و1393)
3.    سابقه همکاری با کلینیک روانپزشکی سپاه ( 1392)
4.    سابقه همکاری با وزارت راه و ترابری تهران (1389 و 1388) به عنوان پزشک عمومی در فرودگاه مهرآباد و پلی کلینیک شهید کلانتری تهران
5.    سابقه فعالیت در مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان طالقانی تهران (1385 و 1384) به صورت انجام طرح تحقیقاتی بر روی بیماران مبتلا به آسیت کبدی و چاپ مقاله Pubmed
6.    سابقه همکاری در ویزیت سرپایی کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان آموزشی – درمانی روانپزشکی (1391 تا 1393)
7.    سابقه فعالیت آموزشی در بیمارستان روانپزشکی آموزشی- درمانی روانپزشکی (1393 تا 1391)
8.    سابقه فعالیت در بخش روانپزشکی بیمارستان غیر اموزشی به عنوان روانپزشک و مسئول فنی بخش (اواخر 1393 تا اوایل 1395)
9.    سابقه فعالیت درمانی در کلینیک سرپائی مراجعان به صورت درمان داروئی و غیر داروئی از سال 91 تا 95
10.  عضو  کمیته سلامتی جنسی انجمن روانپزشکان ایران  از سال 1396