درباره دکتر ندا فرزانه

دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر

فارغ التحصیل دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و دارای بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران می باشند و رزومه کاری و تحصیلی دکتر ندا فرزانه به ترتیب زیر است.

درباره دکتر ندا فرزانه
عنوان علمی

عنوان علمی


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر
فارغ التحصیل دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

 حیطه فعالیت

حیطه فعالیت


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر
معرفی حیطه فعالیت تخصصی دکتر ندا فرزانه

سوابق فعالیت

سوابق فعالیت


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر
سوابق فعالیت با ارگانهای دولتی
و بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی

سابقه فعالیتهای علمی اخیر

سابقه فعالیتهای علمی اخیر


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر
سابقه فعالیتهای علمی اخیر

مدارک تخصصی

مدارک تخصصی


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر
مدارک تخصصی در حیطه های درمانهای غیر داروئی
مدرک تخصصی دوره درمان اختلالت جنسی از انجمن علمی

مقالات علمی

مقالات علمی


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر
مقالات علمی

مقالات پذیرش شده برای ارائه  در کنگره های خارجی

مقالات پذیرش شده برای ارائه در کنگره های خارجی


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر

کتابهایی که ترجمه کرده ام

کتابهایی که ترجمه کرده ام


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر
کتابهایی که ترجمه کرده ام

شرکت در فیلم مستند به عنوان روانپزشک کارشناس تحلیلگر

شرکت در فیلم مستند به عنوان روانپزشک کارشناس تحلیلگر


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر

عناوین مقالات و مصاحبات چاپ شده در روزنامه ها

عناوین مقالات و مصاحبات چاپ شده در روزنامه ها


دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر